ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 15-4-24 12:01:29
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhân dân - Cội nguồn sức mạnh dân tộc

Báo Cà Mau Trước sự chống phá của các thế lực thù địch, Ðảng ta đã xác định đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và của mọi người dân. Trong sức mạnh tổng thể đó, Ðảng đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh của Nhân dân là to lớn nhất.

Dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ nền tảng của Ðảng là kinh nghiệm quý báu của Ðảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sức mạnh của Ðảng bắt nguồn từ sức mạnh của Nhân dân.

Tranh: MINH TẤN

Kiên định nền tảng tư tưởng của Ðảng

Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Ðảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Ðảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Ðảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”[1].

Ðảng đã khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và nội dung này đã được đưa vào các văn kiện của Ðảng từ Ðại hội II đến Ðại hội VI (năm 1986). Ðến Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Ðảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh khẳng định: “Ðảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[2].

Tại Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI (năm 2011), trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Ðảng lại một lần nữa khẳng định: “Ðảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[3].

Ðến Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XII (năm 2016), Ðảng khẳng định lại: “Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Ðảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Ðảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và Nhân dân ta”[4].

Ðại hội XIII của Ðảng khẳng định, cần tiếp tục “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ và công bằng, văn minh. Kiên định các nguyên tắc về xây dựng Ðảng...”.  Như vậy, có thể khẳng định rằng, nền tảng tư tưởng của Ðảng Cộng sản Việt Nam chính là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bảo vệ Ðảng từ nền móng Nhân dân

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh của Nhân dân là rất to lớn, tuy nhiên, nếu được khéo léo tổ chức, tập hợp dưới sự lãnh đạo của Ðảng thì sức mạnh đó sẽ là sức mạnh vô địch: “Có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”; "Trong cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng chính là ở dân".

Bác luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Nhân dân. Tư tưởng "Lấy dân làm gốc" của Người là một bài học có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc xuyên suốt quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Dân tộc Việt Nam đã tồn tại hàng ngàn năm nhưng Ðảng thì mới ra đời vào năm 1930. Ðiều đó có nghĩa là “lòng dân” có trước “ý Ðảng”. Dân là “gốc” của nước, là cội nguồn sức mạnh của Ðảng nên muốn lãnh đạo dân, Ðảng phải gần dân, lắng nghe dân, thấu hiểu dân để đề ra chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là một bài học lớn được rút ra từ chiều sâu lịch sử đất nước ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Ðảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Nhân dân, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân. Chính nhờ thế mà mặc dù với số lượng không đông, Ðảng ta vẫn có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ thù nguy hiểm và hung bạo nhất”.

Giải pháp phát huy sức mạnh Nhân dân

Ðể phát huy hơn nữa sức mạnh của Nhân dân vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hai là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðây là giải pháp căn cơ trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, là tiền đề quan trọng để xây dựng cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời, tạo môi trường trong sạch, lành mạnh để ngăn ngừa sự xâm nhập những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW. Phát huy tốt vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phải tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên rõ rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng không chỉ là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, của cơ quan tuyên giáo mà là trách nhiệm của chính mình. Phải biết rằng, danh dự và uy tín của Ðảng không hề tách rời danh dự, uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên và tất cả những ai đang phụng sự chế độ.

Ba là, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các vấn đề xã hội, tạo thế chủ động đấu tranh trên Internet, mạng xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trước các sự kiện, vấn đề nảy sinh, tạo thế chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, thường xuyên nắm tình hình, tổ chức công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo thế trận lòng dân vững chắc.

Trong mọi công việc của Ðảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Khuyến khích và tạo điều kiện cho Nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đúng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

[1] Hồ Chí Minh, (2011),Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, t.2, tr.289

[2] Ðảng Cộng sản Việt Nam (H, 2008), Văn kiện Ðại hội Ðảng thời kỳ đổi mới và hội nhập, Nxb. Chính trị Quốc gia, tr.240

[3] Ðảng Cộng sản Việt Nam (H.2011), Văn kiện Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, tr.88

[4] Ðảng Cộng sản Việt Nam (H.2016), Văn kiện Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Ðảng, tr.7-8.

 

Trương Mỹ Ngưng

 

Đề xuất quy định khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia

Việc khai thác dữ liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia có trách nhiệm thiết lập dịch vụ chia sẻ dữ liệu mặc định khi triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Người nặng tình với quê hương kháng chiến

Tôi biết cựu chiến binh (CCB) Lâm Anh Lữ (Út Lữ) ở góc độ người thương binh sản xuất giỏi, người đồng đội làm nhiều việc cho đồng đội mình (tổ chức họp mặt đơn vị cũ và làm mâm cơm cúng đồng đội hy sinh hằng năm; hỗ trợ nhiều đồng đội khó khăn phát triển kinh tế...), giờ nghe ông gom góp mấy trăm triệu đồng xây nhà Kỷ niệm trên quê hương kháng chiến, khiến tôi rất tò mò và nhất định phải tận tường.

Ðội ngũ nhà giáo phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cùng với sự phát triển chung của toàn ngành giáo dục cả nước và tỉnh Cà Mau, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện Ngọc Hiển từng bước được chuẩn hoá theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Nhiều đảng viên, giáo viên thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần cùng toàn ngành giáo dục huyện Ngọc Hiển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành phố Cà Mau sẽ không còn Phường 4

“Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Phường 2; một phần Phường 9 và một phần Phường 4 để hình thành phường mới, dự kiến lấy tên Phường 2. Phần còn lại của Phường 4 nhập vào phường Tân Xuyên. Sau khi sắp xếp, sẽ không còn Phường 4”.

Hội viên, đoàn viên phấn đấu vào Ðảng

Phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ này, các cấp uỷ, tổ chức đảng ở địa bàn dân cư đã chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Qua đó, bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Ðảng.

Hiện vật “kể chuyện” tập kết

Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cửa biển Sông Ðốc (thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời) được chọn làm bến tập kết để đưa bộ đội, cán bộ và đồng bào miền Nam ra Bắc. Sự kiện này được xem là cuộc chuyển dịch lực lượng có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng miền Nam, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong sinh viên

Sinh viên là lứa tuổi vừa bước vào chân trời mới với những ước mơ, hoài bão lớn về một tương lai tươi sáng. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng những đam mê tìm tòi khám phá tri thức trong nhà trường và thông tin mới, đa chiều từ xã hội. Họ thích thể hiện những thế mạnh của bản thân, dám mạo hiểm, dám dấn thân trước thử thách nhằm khẳng định mình. Tuy nhiên, đây là lực lượng chưa có nhiều kinh nghiệm trong nhìn nhận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị, xã hội nên họ rất dễ bị lôi kéo, kích động, mua chuộc..., dần dần sẽ tạo nên một thế hệ yếu ớt, vô cảm, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, cũng như đối với vận mệnh, tương lai của nước nhà.

Tiếp sức cho hộ thoát nghèo, cận nghèo

Khoảng cách đời sống giữa hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo với hộ nghèo, hộ cận nghèo chênh lệch không nhiều, một khi gặp tai nạn, bệnh tật mà không có bảo hiểm y tế (BHYT), phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thì nguy cơ tái nghèo nhanh. Vì vậy, việc HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết 32/2023/NQ-HÐND quy định hỗ trợ mức đóng BHYT cho hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025 là rất cần thiết, đáp ứng mong mỏi của người dân.

“Chi bộ 4 tốt” khơi nguồn năng lượng tích cực

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới, các cấp uỷ đảng tại Cà Mau đã đồng loạt triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Những hạt giống đỏ

Năm 2023, tỉnh Cà Mau thực hiện vượt chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên với 1.535/1.505 (đạt 102% chỉ tiêu), trong đó có 26 đảng viên là học sinh, sinh viên; 17 đảng viên người dân tộc thiểu số; 5 đảng viên làm trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.