Chuyên Đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tuổi trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) thị trấn Cái Ðôi Vàm luôn là lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời đại mới.

Tag: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, Tuổi trẻ, thanh niên, đoàn viên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhận diện và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng

Ðấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động để bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước và Nhân dân là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người con đất Việt, đó cũng chính là bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước và dân tộc ta. Tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của dân tộc ta tạo thành khối đại đoàn kết mà hạt nhân lãnh đạo là Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động sẽ chiến thắng mọi kẻ thù, các thế lực phản động.

Tag: luận điệu xuyên tạc, không gian mạng, Nhận diện và đấu tranh, phản bác, Ðảng Cộng sản Việt Nam, thế lực phản động, kẻ thù

Sức sống xanh của tuổi trẻ

Ðể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, hơn ai hết, thanh niên phải được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này.

Tag: Sức sống, Sức sống xanh của tuổi trẻ, tuổi trẻ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và coi trọng sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt là người hiền tài, đức độ. Người khẳng định: “Có tài phải có đức” [1] và “Ðức phải có trước tài” [2]. Bởi “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Tag: Rèn luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng, cán bộ, đảng viên

Kiên quyết chống luận điệu xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch lợi dụng việc phát hiện, xử lý những vụ việc tham nhũng phức tạp trong cán bộ, đảng viên để tung ra những luận điệu xuyên tạc nhằm đánh mất niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, gây hoài nghi trong dư luận. Ðể vạch trần mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta phải đồng lòng, chung tay tuyên truyền, phản bác, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về công tác này, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Tag: luận điệu xuyên tạc, công tác phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tham nhũng

Ðội ngũ nhà giáo phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cùng với sự phát triển chung của toàn ngành giáo dục cả nước và tỉnh Cà Mau, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện Ngọc Hiển từng bước được chuẩn hoá theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Nhiều đảng viên, giáo viên thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần cùng toàn ngành giáo dục huyện Ngọc Hiển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tag: nhà giáo, quan điểm sai trái, Ðội ngũ nhà giáo

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong sinh viên

Sinh viên là lứa tuổi vừa bước vào chân trời mới với những ước mơ, hoài bão lớn về một tương lai tươi sáng. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng những đam mê tìm tòi khám phá tri thức trong nhà trường và thông tin mới, đa chiều từ xã hội. Họ thích thể hiện những thế mạnh của bản thân, dám mạo hiểm, dám dấn thân trước thử thách nhằm khẳng định mình. Tuy nhiên, đây là lực lượng chưa có nhiều kinh nghiệm trong nhìn nhận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị, xã hội nên họ rất dễ bị lôi kéo, kích động, mua chuộc..., dần dần sẽ tạo nên một thế hệ yếu ớt, vô cảm, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, cũng như đối với vận mệnh, tương lai của nước nhà.

Tag: sinh viên, công tác tư tưởng, Nâng cao hiệu quả

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên

Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định đến sức mạnh, uy tín và vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu rất cao và Người là tấm gương mẫu mực về rèn luyện bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ cộng sản. Trong giai đoạn hiện nay, trước đòi hỏi mới của sự phát triển đất nước và từ yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, việc rèn luyện và giữ vững bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nguồn sức mạnh nội sinh quyết định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tag: Bản lĩnh chính trị, cán bộ, đảng viên

“Lá chắn” vững chắc bảo vệ thành quả cách mạng

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, nhờ kiên định nền tảng tư tưởng và vững tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Vị thế, tiềm lực và uy tín của nước nhà ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Tag: thành quả cách mạng, Lá chắn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Bảo vệ Ðảng trên không gian mạng

Ðảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đồng thời, có khả năng nhận biết và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

Tag: Bảo vệ Ðảng, không gian mạng, Ðảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng lý luận của Ðảng

Nhân dân - Cội nguồn sức mạnh dân tộc

Trước sự chống phá của các thế lực thù địch, Ðảng ta đã xác định đấu tranh, phản bác có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và của mọi người dân. Trong sức mạnh tổng thể đó, Ðảng đặc biệt nhấn mạnh đến sức mạnh của Nhân dân là to lớn nhất.

Tag: Nhân dân, sức mạnh dân tộc, sức mạnh của Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Phòng, chống “giặc nội xâm” là công việc hệ trọng của Ðảng - Bài cuối: “Cơn lốc” cuốn phăng “giặc nội xâm”

Cuộc chiến với “giặc nội xâm” của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta không chỉ và không thể bằng lòng với kết quả đạt được. Phải truy cho được căn cội của tham nhũng, tiêu cực; đưa ra những “phương thuốc quý”, hữu hiệu trong cả phòng và chống tham nhũng, tiêu cực; từ đó đúc rút những kinh nghiệm, bài học và tổng kết thành lý luận, đưa công cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” trở thành một trong những công việc hệ trọng, thường xuyên, liên tục để bảo vệ sự tồn vong của Ðảng, của chế độ.

Tag: giặc nội xâm, công việc hệ trọng của Ðảng, phòng, chống tham nhũng

Phòng, chống “giặc nội xâm” là công việc hệ trọng của Ðảng - Bài 2: Ðảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện; nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, tin cậy của toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị, toàn dân. Ðồng thời, giá trị và ý nghĩa của cuộc chiến không khoan nhượng với “giặc nội xâm” mà Ðảng, Nhà nước và Nhân dân tiến hành đã phản bác đanh thép những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Tag: giặc nội xâm, công việc hệ trọng, phòng, chống tham nhũng

Phòng, chống “giặc nội xâm” là công việc hệ trọng của Ðảng

Ðúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản. Tác phẩm là công trình bàn về “giặc nội xâm” toàn diện nhất, triệt để nhất, có sự kết hợp nhuần nhuyễn, khoa học giữa thực tế sinh động và lý luận sắc bén, chuẩn mực, minh triết; là “cẩm nang vàng” cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ trong bối cảnh hiện nay, mà có giá trị dự báo, ứng dụng lâu dài.

Tag: giặc nội xâm, công việc hệ trọng, phòng, chống tham nhũng

Lan toả sức mạnh và niềm tin

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng từng bước phục hồi và tăng trưởng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch, phản động tăng cường đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước, quân đội. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là tất yếu, là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài và cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Tag: sức mạnh, niềm tin, lực lượng vũ trang, quốc phòng - an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Kiên định lập trường trong đội ngũ giáo dục

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) của ngành giáo dục cũng là một lực lượng đông đảo và có sự ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng, xã hội.

Tag: giáo dục, lập trường, Kiên định lập trường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Khẳng định một niềm tin

Kể từ ngày 3/2/1930, cách mạng Việt Nam đã có Ðảng Cộng sản lãnh đạo, một đảng Mác - Lênin chân chính luôn đặt lợi ích Nhân dân, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Ðó là động lực to lớn để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta giữ vững niềm tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tag: niềm tin, một niềm tin, Khẳng định, Ðảng Cộng sản, một đảng, Mác - Lênin, lợi ích Nhân dân, dân tộc, xã hội chủ nghĩa

Kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội

Công cuộc xây dựng đất nước của dân tộc ta hiện nay luôn bị các thế lực thù địch tấn công, xuyên tạc, đặc biệt là về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tag: chủ nghĩa xã hội, Kiên định mục tiêu, lãnh đạo của Ðảng

Hãy là những chiến sĩ tiên phong

Nghị quyết 27-NQ/TW “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” do Hội nghị Trung ương 7, khoá X thông qua ngày 6/8/2008, đã khẳng định đội ngũ văn nghệ sĩ là một bộ phận của trí thức Việt Nam.

Tag: chiến sĩ tiên phong, văn nghệ sĩ, trí thức Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác, quan điểm sai trái, Văn hoá nghệ thuật

Bảo vệ giá trị văn học, nghệ thuật trên không gian mạng

Văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hoá, chứa đựng nhiều giá trị trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm và nhân cách con người và xây dựng đạo đức xã hội.

Tag: văn học, nghệ thuật, không gian mạng, Bảo vệ, giá trị, văn nghệ sĩ, diễn biến hoà bình, bảo vệ nền tưởng tảng tư tưởng của Đảng