ĐT: (0290) 383 1066 - 383 3905
Thứ tư, 4-10-23 10:24:14

Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

Báo Cà Mau (CMO) Văn hoá là sự kế thừa, tiếp biến, sáng tạo để hướng con người hướng đến chân - thiện - mỹ. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá là những vấn đề thực tế của đời sống văn hoá Việt Nam, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, tiếp thu và phát triển tinh hoa văn hoá nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá tồn tại, phát triển cùng dân tộc Việt Nam.

Những vấn đề thực tế của đời sống văn hoá Việt Nam rất phong phú, cần được xây dựng và phát triển: Từ văn hoá giáo dục đến văn hoá văn nghệ; từ văn hoá lao động đến văn hoá chính trị, văn hoá lãnh đạo; từ văn hoá đạo đức đến văn hoá lối sống, văn hoá gia đình, làng xã; văn hoá của tập thể, cộng đồng; văn hoá giao tiếp, ứng xử; văn hoá kinh doanh...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá rất gần gũi, đời thường, dung dị, dễ hiểu, dễ làm theo đối với đông đảo quần chúng Nhân dân. Ðó là những vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Song, những điều tưởng chừng đơn giản ấy luôn xuất hiện những đóng góp mới, tư duy mới, để lại dấu ấn sâu đậm trong các tầng lớp, thế hệ hôm nay và mai sau về nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ðể xây dựng một nền văn hoá mới sau khi nước nhà giành độc lập, một trong những việc làm đầu tiên của Bác là giải quyết nạn mù chữ cho trên 90% dân số. Có lẽ chưa có ai trên thế giới này gọi dốt là giặc, vấn đề chống giặc dốt được đặt ngang hàng với giặc đói và chống giặc ngoại xâm. Theo Người: “Dốt thì dại, dại thì hèn”; “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”; “Sự ngu dốt này sẽ đẻ ra sự ngu dốt khác”; “Học suốt đời, còn sống còn học tập”; “Việc học là không cùng”; “Học đi đôi với hành”; “Học để làm việc, học để làm người, học để làm cán bộ. Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, phụng sự nhân loại”...

Tranh: Minh Tấn

Văn hoá trong xây dựng đạo đức mới, con người mới luôn nhận được sự quan tâm lớn lao và thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy nên, bất cứ ai, nhất là cán bộ, đảng viên cũng có thể tìm thấy trong di sản tư tưởng của Bác những lời dạy thiết thực để học tập, noi theo. Người cho rằng: “Ðạo đức là cái gốc của người cách mạng”; “Người có bốn đức tính: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một đức thì không thành người”; “Một con người, một Ðảng, một dân tộc có thể ngày hôm qua là vĩ đại, nhưng hôm nay không được Nhân dân yêu mến, quý trọng, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa”; “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa...”. Xây dựng con người mới, đạo đức mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng giữa “xây” và “chống”. Người cho rằng: Chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, quan liêu là “giặc nội xâm”, là những “kẻ địch ở trong lòng”, “đồng minh với giặc ngoại xâm” mà chúng ta cần phải chống đến cùng, cần kiên quyết đấu tranh để loại bỏ.

Chủ trương xây dựng đời sống mới là hướng tiếp cận độc đáo của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá. Ðời sống mới bao gồm cả văn hoá đạo đức, văn hoá lối sống, văn hoá lao động, văn hoá gia đình, văn hoá chính trị, văn hoá giáo dục... Ðó là những vấn đề của tất cả mọi người, từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân lao động bình thường. Văn hoá đời sống mới không chỉ là vấn đề lớn, mà còn là những vấn đề thường gặp trong đời sống hàng ngày, như: ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, cưới hỏi, vệ sinh, môi trường, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội... Bác ví tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu cũng là một loại kẻ địch cản ngăn sự phát triển của đất nước, vì vậy mọi người phải ra sức chống.

Văn nghệ là một bộ phận không thể tách rời của nền văn hoá dân tộc. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đối tượng của văn nghệ là cuộc sống và con người. Nó phản ánh những cái đúng, cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái thiện trong con người và cuộc sống, để hướng con người đến chân - thiện - mỹ. Ðồng thời, đấu tranh nhằm loại bỏ cái giả, cái ác, cái xấu trong cuộc sống của con người. Người cho rằng: Nếu văn hoá văn nghệ là một mặt trận, và các văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận ấy, thì “ngòi bút của văn nghệ sĩ” cũng là “những vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà”.

Mối quan hệ giữa 3 khâu: nghệ sĩ - tác phẩm - công chúng được Bác đề cập, chỉ dẫn bằng những lời chí tình, hơn hết là bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình. Người nêu lên những câu hỏi, đồng thời là phương châm đặc biệt quan trọng đối với người cầm bút, là: Viết cho ai? Viết cái gì? Viết để làm gì? Viết như thế nào? Bên cạnh đó, Người còn chỉ ra mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức; giữa phổ cập và nâng cao; giữa kế thừa và cách tân; giữa sáng tạo của quần chúng và sáng tạo của văn nghệ sĩ...

Ðể xây dựng nền văn hoá mới, Bác đã có nhiều bài viết, ý kiến chỉ đạo rất thiết thực, đến nay vẫn còn mang tính thời đại. Trong đó, có 2 nội dung đặc biệt quan trọng:

Một là, sự nghiệp xây dựng nền văn hoá mới là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân. Vì vậy, có nhiều nội dung quan trọng phải biến thành phong trào quần chúng rộng lớn thì mới đem lại kết quả tốt đẹp. Ðiển hình, các phong trào: Xoá mù chữ, Ðời sống mới, Khoẻ vì nước, Trồng cây gây rừng, Tết trồng cây, Ba xây ba chống, Dạy tốt học tốt, Người tốt việc tốt...

Hai là, Ðảng lãnh đạo xây dựng nền văn hoá mới thì bản thân Ðảng phải trở thành văn hoá. Người cho rằng: Ðảng là đạo đức, là văn minh, Ðảng phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại.

Nền văn hoá mà Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta xây dựng và phát triển hiện nay là nền văn hoá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây nền, đắp móng. Nền văn hoá ấy được hình thành từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cố Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã phát biểu tại Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá Việt Nam” diễn ra vào tháng 5/1998, rằng: “Không những nghiên cứu những bài nói, bài viết, cả kho tàng sáng tác đồ sộ Người để lại, kể cả về văn học, nghệ thuật, mà vấn đề cực kỳ quan trọng là đi sâu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá ngay trong cuộc đời hoạt động, trong cuộc sống hàng ngày của con người Hồ Chí Minh”./.

 

Ðỗ Chí Công

 

Báo Cà Mau học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023-2024 "Văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc".

Chiều 29/9, Báo Cà Mau tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023-2024 "Văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc".

Giải đáp nhiều thắc mắc, kiến nghị của cử tri

Sáng 29/9, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã: Khánh Hội (huyện U Minh) và Tam Giang (huyện Năm Căn) trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Cà Mau thẩm tra các tờ trình tại Kỳ họp thứ 11

Chiều 28/9, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X. Dự Hội nghị, có bà Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Dương Huỳnh Khải, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thẩm tra các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội

Sáng 28/9, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X. Dự hội nghị có bà Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Học tập, quán triệt chuyên đề “Văn hoá Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”

Sáng 28/9, Sở Tài chính tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023-2024 “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc” cho 75 cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc.

Gỡ các “nút thắt” để thực hiện nghị quyết

Chặng đường nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, đầy khích lệ, tuy nhiên cũng đương đầu với không ít khó khăn, thách thức. Nhìn trúng và đúng, phân tích những hạn chế, vướng mắc, đề ra giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” chính là chìa khoá để mở ra thế và lực mới của tỉnh Cà Mau với nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết trong chặng đường còn lại của nhiệm kỳ.

Bàn cơ chế hỗ trợ các hãng hàng không có khai thác đường bay tại tỉnh Cà Mau

Ngày 27/9, ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X do Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về 5 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Hội nghị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư cho thiếu niên, nhi đồng nhân Tết Trung thu

Ngày 26/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Báo Cà Mau online trân trọng giới thiệu Thư của Chủ tịch nước.

Ðặt niềm tin vào công tác kiểm tra của Ðảng

Công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào việc xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Trước yêu cầu toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì công tác kiểm tra lại càng đặc biệt quan trọng.

Thẩm tra nhiều nội dung quan trọng trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X

Ngày 26/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Cà Mau chủ trì Hội nghị thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X với nhiều dự thảo Nghị quyết quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách của tỉnh. Do khối lượng văn bản gồm 11 dự thảo Nghị quyết, có sức tác động lớn đến kinh tế - xã hội tỉnh nhà nên Hội nghị dành thời gian 2 ngày cho công tác thẩm tra, thảo luận, cho ý kiến.