ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 27-2-24 10:35:07
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Khẳng định một niềm tin

Báo Cà Mau Kể từ ngày 3/2/1930, cách mạng Việt Nam đã có Ðảng Cộng sản lãnh đạo, một đảng Mác - Lênin chân chính luôn đặt lợi ích Nhân dân, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Ðó là động lực to lớn để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta giữ vững niềm tin vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tranh: MINH TẤN

Trải qua các cao trào cách mạng từ năm 1930-1945, Ðảng đã lãnh đạo Nhân dân và cả dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước công - nông đầu tiên ở Ðông Nam châu Á. Cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã từng viết: “Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, Ðảng ta nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, thấu suốt lập trường của giai cấp công nhân, quyết tâm dựa vào quần chúng, phát động tư tưởng của họ, phát huy hết mọi năng lực sáng tạo vô cùng vô tận của họ thì nhất định sẽ đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà đến thắng lợi vẻ vang”. Ðó là lịch sử tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ Nhân dân, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong 2 cuộc chiến tranh này, những đảng viên cộng sản kiên trung và cả những người dân yêu nước luôn tin tưởng, đi theo Ðảng, mặc dù luôn đứng trước nguy cơ bị bắn giết, thủ tiêu, tù đày với những cực hình tra tấn dã man. Hệ thống nhà tù ở Sơn La, Hoả Lò, Côn Ðảo, Chí Hoà, Phú Quốc... với đủ mọi loại cực hình tra tấn là minh chứng về tội ác chiến tranh của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng bằng ý chí kiên cường và niềm tin được tôi luyện qua thử thách khắc nghiệt của chiến tranh, kẻ thù không thể khuất phục được họ - những người con anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Ðó là niềm tin và chỉ có niềm tin vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo họ mới vượt qua mọi thách thức để giành được thắng lợi cuối cùng. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang cho lịch sử nhân loại.

Nhìn lại chặng đường hơn 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 32 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Ðất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Ðời sống Nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. "Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"(*). Ðó là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Ðể tiếp tục giữ vững niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng và con đường đã lựa chọn, mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải kiên quyết, kiên trì hơn nữa sự lãnh đạo của Ðảng, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới một cách phù hợp, bảo vệ Ðảng, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc của Ðảng trong sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, theo nguyên tắc “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm”. Quán triệt quan điểm “dân là gốc, là chủ thể của sự phát triển xã hội”. Thực hiện nghiêm túc phương châm chỉ đạo của Ðảng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để không ngừng củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên quyết không đa nguyên, đa đảng đối lập. Ðó không chỉ là bài học kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc cho con đường phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn là điều kiện cơ bản để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.

(*) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

ThS Châu Hồng Nhiên

 

Phòng, chống “giặc nội xâm” là công việc hệ trọng của Ðảng - Bài 2: Ðảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện; nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, tin cậy của toàn Ðảng, toàn hệ thống chính trị, toàn dân. Ðồng thời, giá trị và ý nghĩa của cuộc chiến không khoan nhượng với “giặc nội xâm” mà Ðảng, Nhà nước và Nhân dân tiến hành đã phản bác đanh thép những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Ðưa nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết năm 2024 của Huyện uỷ U Minh đề ra 15 chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực; hiện nay, các cơ quan, ban, ngành huyện, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu.

Phòng, chống “giặc nội xâm” là công việc hệ trọng của Ðảng

Ðúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản. Tác phẩm là công trình bàn về “giặc nội xâm” toàn diện nhất, triệt để nhất, có sự kết hợp nhuần nhuyễn, khoa học giữa thực tế sinh động và lý luận sắc bén, chuẩn mực, minh triết; là “cẩm nang vàng” cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ trong bối cảnh hiện nay, mà có giá trị dự báo, ứng dụng lâu dài.

Hướng về Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khi ý Ðảng thuận lòng dân

Trước thềm xuân, nhịp sống nơi xứ Ðầm càng trở nên tất bật. Các công trình cầu, lộ giao thông gấp rút hoàn thành, các tuyến đường rực rỡ cờ hoa, lòng người hân hoan chào đón năm mới, với niềm tin vào Ðảng bộ, chính quyền và đường hướng phát triển quê hương.

Lan toả sức mạnh và niềm tin

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng từng bước phục hồi và tăng trưởng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch, phản động tăng cường đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước, quân đội. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là tất yếu, là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài và cũng là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Vững tin vào Ðảng

Phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năm 2023 các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ Dân Chính Ðảng đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy kết quả nửa nhiệm kỳ, tận dụng thời cơ, lợi thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Cà Mau, đánh dấu nửa chặng đường toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Với quyết tâm chính trị cao nhất, khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, cùng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sự đoàn kết, thống nhất của toàn Ðảng bộ, toàn quân và toàn dân, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh đạt được những dấu ấn nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kiên định lập trường trong đội ngũ giáo dục

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) của ngành giáo dục cũng là một lực lượng đông đảo và có sự ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng, xã hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương

Chiều 6/2 (27 tháng Chạp), đoàn chúc Tết của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Văn Hiện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn cùng đại diện các tổ chức tôn giáo, dân tộc đã đến thăm, chúc mừng năm mới Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh.