ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 23-7-24 22:42:42
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Kiên định lập trường trong đội ngũ giáo dục

Báo Cà Mau Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV) của ngành giáo dục cũng là một lực lượng đông đảo và có sự ảnh hưởng sâu rộng đến cộng đồng, xã hội.

Tranh: Minh Tấn

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là cấp thiết

Hơn lúc nào hết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, Tỉnh uỷ Cà Mau đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo các cấp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35). Các Ban Chỉ đạo 35 đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường và chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các phần tử xấu trên không gian mạng; giải quyết tốt những vấn đề bất cập, phát sinh từ cơ sở, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, lực lượng tham gia đấu tranh ở từng cấp đã hoạt động hiệu quả; thiết lập hệ thống mạng xã hội có tính kết nối và tương tác nhanh từ tỉnh đến cấp huyện và ngược lại.

Riêng huyện Phú Tân, đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 của huyện với 15 thành viên, tổ thư ký 3 đồng chí và 10 cộng tác viên. Sau đó, đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện với 17 đồng chí, 5 thư ký và 40 cộng tác viên. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Lực lượng cộng tác viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch dưới dạng tin, bài, phóng sự, video, hình ảnh được trên 400 tin, bài.

Phát huy vai trò ngành giáo dục

Là một lực lượng đông đảo trong xã hội, được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Ðội ngũ CBQL, GV, NV ngành giáo dục đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng nói riêng.

Ðể phát huy vai trò đội ngũ CBQL, GV, NV ngành giáo dục trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trường học tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của ngành; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng vi phạm là CBQL, GV, NV, học sinh (HS) thuộc thẩm quyền quản lý.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và năng lực đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Ðảng cho đội ngũ CBQL, GV, NV. Qua đó, giúp đội ngũ CBQL, GV, NV nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, nắm vững bản chất khoa học, cách mạng và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thấy rõ bản chất phản động của những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch... Xác định rõ trách nhiệm của bản thân, tự nguyện trở thành một nhân tố đắc lực trong công tác định hướng thông tin và đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và trong cuộc sống.

Phải giúp mỗi cá nhân nhận thức được đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là việc làm thường xuyên, liên tục, được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực; thể hiện ở cả tư tưởng và hành động. Có thể xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất, đơn giản nhất như: không like, share đối với những bài viết, thông tin sai sự thật; khai thác, sử dụng thông tin chính thống phục vụ học tập, giảng dạy...

Phát huy tinh thần tự học tập của cá nhân CBQL, GV, NV. Mỗi người phải xác định mục đích: “Học để làm gì? Học để phục vụ ai?”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết “học để làm việc”. Biết làm việc vừa là năng lực, nhưng xét sâu xa nó lại đồng thời là đạo đức, là biểu hiện văn hoá chính trị của mỗi người. Hai, “học để làm người”, tức là để hoàn thiện nhân cách; điều này càng đặc biệt đối với người làm công tác giáo dục. Ba, học để “làm cán bộ”, tức là học để làm tròn chức trách của mình. Chỉ có học “biết làm việc”, “biết làm người” mới có thể “biết làm cán bộ” để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và Nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại.

Quá trình triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong ngành giáo dục phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với vai trò của tổ chức Ðảng trong nhà trường, ban giám hiệu, công đoàn, Ðoàn Thanh niên, Ðội Thiếu niên Tiền phong, tổ nữ công..., cũng như của cá nhân CBQL, GV, NV..., từ đó, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cá nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xây dựng chương trình định hướng tích hợp một số nội dung cơ bản của các môn Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Ðảng Cộng sản Việt Nam vào từng môn học, cấp học đảm bảo theo tinh thần Kết luận số 94-KL/TW, ngày 2/3/2014, của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ðẩy mạnh và nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo đức, lối sống, phát huy năng lực sáng tạo; khơi dậy, nuôi dưỡng, truyền cảm hứng về khát vọng phát triển quê hương, đất nước. Ðặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khoá, về nguồn tại các khu di tích lịch sử, văn hoá của địa phương.

Triển khai xây dựng “ngân hàng” chuyên đề sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp tích hợp các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, các thông tin xấu độc vào từng môn học, cấp học.

Mở chuyên trang, chuyên mục để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên trang web của Phòng Giáo dục - Ðào tạo và các trường học; tổ chức phát thanh học đường để giáo dục truyền thống, định hướng thông tin... 

Như vậy, chủ trương chung, định hướng lớn đã có, vấn đề còn lại là trách nhiệm của bản thân. Mỗi cá nhân phải luôn kiên định về lập trường tư tưởng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đồng sức, đồng lòng, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới; hiện thực hoá khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu./.

 

Trần Cẩm Hường

 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ

Thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết số 43-NQ/TW (Nghị quyết số 43), ngày 24/11/2023, của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đã tiếp tục kế thừa, khẳng định đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại.

Tuổi trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) thị trấn Cái Ðôi Vàm luôn là lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đồng thời xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời đại mới.

Nhận diện và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng

Ðấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động để bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước và Nhân dân là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người con đất Việt, đó cũng chính là bảo vệ sự ổn định và phát triển của đất nước và dân tộc ta. Tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của dân tộc ta tạo thành khối đại đoàn kết mà hạt nhân lãnh đạo là Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động sẽ chiến thắng mọi kẻ thù, các thế lực phản động.

Sức sống xanh của tuổi trẻ

Ðể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, hơn ai hết, thanh niên phải được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ này.

Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và coi trọng sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt là người hiền tài, đức độ. Người khẳng định: “Có tài phải có đức” [1] và “Ðức phải có trước tài” [2]. Bởi “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

Kiên quyết chống luận điệu xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch lợi dụng việc phát hiện, xử lý những vụ việc tham nhũng phức tạp trong cán bộ, đảng viên để tung ra những luận điệu xuyên tạc nhằm đánh mất niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, gây hoài nghi trong dư luận. Ðể vạch trần mọi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta phải đồng lòng, chung tay tuyên truyền, phản bác, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về công tác này, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Ðội ngũ nhà giáo phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Cùng với sự phát triển chung của toàn ngành giáo dục cả nước và tỉnh Cà Mau, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện Ngọc Hiển từng bước được chuẩn hoá theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Nhiều đảng viên, giáo viên thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần cùng toàn ngành giáo dục huyện Ngọc Hiển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong sinh viên

Sinh viên là lứa tuổi vừa bước vào chân trời mới với những ước mơ, hoài bão lớn về một tương lai tươi sáng. Họ mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng những đam mê tìm tòi khám phá tri thức trong nhà trường và thông tin mới, đa chiều từ xã hội. Họ thích thể hiện những thế mạnh của bản thân, dám mạo hiểm, dám dấn thân trước thử thách nhằm khẳng định mình. Tuy nhiên, đây là lực lượng chưa có nhiều kinh nghiệm trong nhìn nhận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị, xã hội nên họ rất dễ bị lôi kéo, kích động, mua chuộc..., dần dần sẽ tạo nên một thế hệ yếu ớt, vô cảm, thiếu trách nhiệm với gia đình và xã hội, cũng như đối với vận mệnh, tương lai của nước nhà.

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên

Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định đến sức mạnh, uy tín và vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu rất cao và Người là tấm gương mẫu mực về rèn luyện bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ cộng sản. Trong giai đoạn hiện nay, trước đòi hỏi mới của sự phát triển đất nước và từ yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, việc rèn luyện và giữ vững bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nguồn sức mạnh nội sinh quyết định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Lá chắn” vững chắc bảo vệ thành quả cách mạng

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, nhờ kiên định nền tảng tư tưởng và vững tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Vị thế, tiềm lực và uy tín của nước nhà ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.