Chuyên Đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thới Bình luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, động viên, tập hợp các tầng lớp Nhân dân theo con đường cách mạng của Ðảng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, những người làm công tác tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới việc tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Tag: Thới Bình, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

Bảo vệ Ðảng trên lĩnh vực tôn giáo - Bài cuối: Nhận diện từ xa - Giải pháp kịp thời

Các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tiếp tục lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” như một “vũ khí” để vu khống, xuyên tạc, tạo lý do can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của đất nước ta. Vì vậy việc nhận diện từ xa và đề ra giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời là góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước.

Tag: Bảo vệ Ðảng, tôn giáo

Bảo vệ Ðảng trên lĩnh vực tôn giáo

Ðảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động. Thực tế là, Ðảng ta thực hiện nhất quán chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được cụ thể bằng Hiến pháp và pháp luật. Song, công tác tôn giáo vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, yếu kém. Ðặc biệt, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tôn giáo. Vì vậy, vấn đề tôn giáo luôn mang tính thời sự, hệ trọng trong quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tag: Bảo vệ Ðảng, tôn giáo

Tăng cường sức “đề kháng” trên mạng xã hội cho giới trẻ

Giới trẻ là những người có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội và đất nước. Song, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi, hạn chế về nhận thức chính trị, giới trẻ trở thành đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch tấn công, lôi kéo, kích động. Nhất là trước sự lan truyền nhanh, phạm vi tác động rộng của mạng xã hội (MXH).

Tag: mạng xã hội, giới trẻ, Tăng cường

Học tập và vận dụng sáng tạo lý luận chính trị của Ðảng

Quy định số 20-QÐ/TU, ngày 28/7/2023, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau nêu rõ: Nghiên cứu, quán triệt, học tập lý luận chính trị (LLCT) của Ðảng là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự giác chấp hành tốt việc học tập LLCT của Ðảng, dành thời gian tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết, rèn luyện kỹ năng, phục vụ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tag: Học tập, vận dụng sáng tạo, lý luận chính trị