ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 4-12-23 23:50:37

Nghị định mở đường cho hoạt động ở cơ sở - Bài cuối: Giải pháp cho nguồn nhân lực

Báo Cà Mau Liên quan tới việc triển khai, thực hiện Nghị định số 33/2023/NÐ-CP (Nghị định 33), quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, phóng viên báo Cà Mau trao đổi với ông Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Sở Nội vụ, xung quanh vấn đề này.

>> Bài 1: Vất vả người "vác tù và hàng tổng"

>> Bài 2: Vơi nguồn cán bộ đoàn cơ sở

- Thưa ông, căn cứ tình hình thực tế, ông có thể đánh giá những mặt thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện Nghị định 33 trên địa bàn tỉnh?

Ông Huỳnh Ngọc Sang: Ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 33, có hiệu lực từ ngày 1/8/2023, nội dung quy định về chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị định 33 đến cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện và phối hợp thực hiện khi nghị định có hiệu lực thi hành.

Sở Nội vụ cũng đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo các nghị quyết của HÐND tỉnh, như nghị quyết quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 25/2019/NQ-HÐND ngày 6/12/2019 của HÐND tỉnh); nghị quyết về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ðến nay, dự thảo các nghị quyết đang được lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự kiến tham mưu UBND tỉnh trình HÐND tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất (kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm 2023).

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế Quyết định số 23/2021/QÐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Cà Mau).

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Nghị định 33 đã và đang được các cấp, các ngành của tỉnh triển khai khẩn trương, kịp thời; đến nay chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Cán bộ xã Tân Thuận tuyên truyền cho người dân về Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I (2021-2025).

- Nghị định 33 có những điểm mới nào so với những quy định hiện nay đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh, thưa ông?

Ông Huỳnh Ngọc Sang: So với những quy định trước thì Nghị định 33 có một số điểm mới cơ bản như:

Thứ nhất, về chức danh công chức cấp xã: Nghị định không quy định chức danh trưởng công an xã (do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã).

Thứ hai, về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Nghị định bổ sung quy định tăng thêm (không khống chế tối đa) số lượng công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên cao hơn so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15).

Cụ thể, về quy mô dân số: Các xã, thị trấn cứ tăng đủ 4 ngàn người thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách; các phường cứ tăng đủ 3.500 người thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Về diện tích tự nhiên: Các xã cứ tăng đủ 30 km2 thì được tăng thêm 1 người; các phường cứ tăng đủ 5,5 km2 thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách; các thị trấn cứ tăng đủ 14 km2 thì được tăng thêm 1 công chức và 1 người hoạt động không chuyên trách.

Trên cơ sở tổng số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định, UBND tỉnh trình HÐND tỉnh quyết định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của từng đơn vị hành chính cấp huyện.

Căn cứ tổng số cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được HÐND tỉnh giao, UBND cấp huyện quyết định bố trí cụ thể số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở từng đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nhưng phải bảo đảm không vượt quá số được HÐND tỉnh giao.

Thứ ba, về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, bầu cử, tuyển dụng, bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý và chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã: Quy định rõ về tiêu chuẩn (khung năng lực từ đại học trở lên, trừ trường hợp luật hoặc điều lệ của tổ chức có quy định khác) và nhiệm vụ (bản mô tả công việc) của từng chức vụ, chức danh (vị trí việc làm) cán bộ, công chức cấp xã. Trường hợp đang là cán bộ, công chức cấp xã mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì trong thời hạn 5 năm phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hết thời hạn này mà chưa đủ tiêu chuẩn thì giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc nghỉ chính sách theo quy định. 

Thứ tư, về phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã: Bổ sung quy định: cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm. Người kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Thứ năm, về chế độ phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm và chế độ hỗ trợ người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm:

Quy định tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại I-II-III tương ứng từ 16,0-13,7-11,4 lần mức lương cơ sở lên 21-18-15 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra, đối với những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên cao hơn được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách so với quy định thì được tăng quỹ phụ cấp khoán bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người tăng thêm.

Tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3,0-5,0 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại ấp, khóm hiện nay lên mức 4,5-6,0 lần mức lương cơ sở (trong đó, mức khoán 6,0 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên; khóm có từ 500 hộ gia đình trở lên; ấp, khóm thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; mức khoán 4,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với các thôn, tổ dân phố còn lại).

Giao HÐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo (nhằm khuyến khích học tập, nâng cao trình độ); quy định cụ thể mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm (không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương).

Thứ sáu, giao UBND tỉnh quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.

- Thưa ông, hiện nay việc thu hút nguồn nhân lực kế thừa, nhất là đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang đối mặt với nhiều khó khăn, do lực lượng này (thanh niên nông thôn) đa phần chọn các công việc khác, hoặc đi học nghề. Như vậy, tỉnh sẽ có những giải pháp như thế nào để thu hút nguồn nhân lực là đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã?

Ông Huỳnh Ngọc Sang: Thời gian qua, việc thu hút nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện. HÐND tỉnh đã ban hành nghị quyết quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Nghị quyết số 25/2019/NQ-HÐND); UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định về quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau (tại Quyết định số 23/2021/QÐ-UBND).

Trên cơ sở đó, UBND các xã, phường, thị trấn đã tuyển chọn, bố trí cơ bản đầy đủ các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định. Tuy nhiên, mức phụ cấp hằng tháng cho lực lượng này còn thấp.

Theo quy định tại Nghị định 33, phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách đã được nâng lên đáng kể, nhất là đối với người có trình độ chuyên môn. Ðể thu hút lực lượng trẻ, có chuyên môn cao, nhất là đối với lực lượng sinh viên; đồng thời tạo điều kiện cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã yên tâm công tác, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phân công nhiệm vụ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã một cách hợp lý (theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QÐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, sử dụng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh), tạo điều kiện cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thời gian tham gia lao động, sản xuất, tăng thêm thu nhập nhằm ổn định cuộc sống và an tâm công tác.

Thứ hai, trình HÐND tỉnh ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 25/2019/NQ-HÐND ngày 6/12/2019 của HÐND tỉnh. Trong đó có cân nhắc quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ chính sách khác để thu hút, tạo điều kiện cho lực lượng trẻ, có trình độ chuyên môn tham gia công việc người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm.

- Xin cảm ơn ông!

 

Kim Cương - Lam Khánh thực hiện

 

Lợi nhuận cho nông dân trăm bề khó khăn - Bài cuối: Giải quyết vấn đề cấp bách

Làm gì để nông dân hưởng lợi là câu hỏi có lẽ phải cần rất nhiều thời gian, công sức và cả nguồn lực để có được câu trả lời. Bên cạnh những tính toán vĩ mô, tầm nhìn dài hạn, trước mắt cần nhất các giải pháp cấp bách để giảm chi phí, giúp người dân duy trì và tái sản xuất, quan trọng nhất là mang lại lợi nhuận trực tiếp cho nông dân.

Lợi nhuận cho nông dân trăm bề khó khăn - Bài 3: Nông dân ở thế yếu

Vụ mùa lúa - tôm năm 2022 tại huyện Thới Bình là câu chuyện vẫn còn mang tính thời sự về sự rủi ro của nông sản Cà Mau. Lúa trúng, nhưng vì điều kiện chủ quan lẫn khách quan, nông dân không bán được lúa, hoặc bán với giá thấp. Phía đối tác ký hợp đồng bao tiêu nói rằng lúa không đảm bảo chất lượng; còn nông dân, người trực tiếp làm ra hạt lúa, thì ngậm ngùi vì không có lợi nhuận, thậm chí lỗ chi phí sản xuất. Phải chăng, trong chuỗi liên kết giá trị nông sản, nông dân vẫn là người chịu thiệt hại cuối cùng khi có bất trắc xảy ra?

Lợi nhuận cho nông dân trăm bề khó khăn - Bài 2: Kinh tế tập thể chưa phát huy hiệu quả

Thành phần kinh tế tập thể (KTTT), tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, được coi là đầu tàu dẫn dắt nông dân tham gia vào chuỗi giá trị liên kết, “sân chơi lớn” thị trường. Những kết quả đạt được của lĩnh vực KTTT Cà Mau là tích cực, song thực tế, nông dân khi tham gia vào KTTT vẫn phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn, dẫn đến lợi nhuận không ổn định, thiếu bền vững.

Lợi nhuận cho nông dân trăm bề khó khăn

Kinh tế ngư - nông - lâm nghiệp là trụ cột quan trọng của kinh tế tỉnh Cà Mau, khi chiếm khoảng 35% tổng sản phẩm GRDP toàn tỉnh. Lợi thế, tiềm năng của lĩnh vực nông nghiệp ở Cà Mau là nổi trội, trong đó có những ngành hàng chủ lực chiến lược như tôm, lúa, cua... Dù đã đạt nhiều kết quả toàn diện, quan trọng, song thực tế, vấn đề căn cơ nhất là cải thiện lợi nhuận cho nông dân, chủ thể sản xuất vẫn còn nhiều bất cập. Nông dân vẫn đứng ngoài hoặc ở “tầng dưới” trong chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp, thụ động, dễ bị tổn thương và chịu nhiều rủi ro.

Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá - Bài cuối: Liên kết chặt - Lấy người dân làm trung tâm

Cà Mau là một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp quan trọng của ÐBSCL. Do đó, hoàn toàn có cơ sở cho việc nhìn nhận tiềm năng to lớn trong phát triển du lịch nông nghiệp.

Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá - Bài 3: Cần quy hoạch và đầu tư phù hợp

Ðể phát triển du lịch nông nghiệp đòi hỏi địa phương cần có những quy hoạch cụ thể trên cơ sở lợi thế sẵn có. Ðây cũng là nền tảng để mỗi địa phương có những định hướng phát triển dài hơi cũng như thu hút, mời gọi đầu tư, tập trung nguồn lực để khắc phục hạn chế đã được nhìn nhận.

Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá - Bài 2: Tạo sự khác biệt

Cà Mau với nhiều lợi thế về tự nhiên, văn hoá đặc sắc cùng với đời sống thuần nông đã góp phần hình thành nên những sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc thù.

Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá

Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tại Cà Mau, với lợi thế rừng vàng, biển bạc, cùng với đó là những vùng đất thuần nông đã tạo ra sự đa dạng, nhiều cơ hội để loại hình du lịch này phát triển. Trên thực tế, dù đã có những tính toán từ nhiều năm qua, nhưng du lịch nông nghiệp vẫn đang ở giai đoạn "sơ khai". Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá, cần hoạch định lộ trình và giải pháp phù hợp.

Hình thành văn hoá hoá đơn - Bài cuối: Cần chế tài đủ mạnh

Trước thực trạng trục lợi từ hoá đơn (HÐ), Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ, tần suất lớn để nhận diện dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng HÐ, chứng từ không hợp pháp, gian lận, trốn thuế.

Hình thành văn hoá hoá đơn - Bài 2: Chưa rõ quyền lợi khi lấy hoá đơn

Hiện nay, tình trạng người mua hàng không có thói quen lấy hoá đơn (HÐ) và người bán không xuất HÐ rất phổ biến. Có nhiều cơ sở kinh doanh lợi dụng thói quen này để mua bán khống HÐ, hợp thức hoá chi tiêu ngân sách Nhà nước. Mặc dù ngành thuế đã tích cực tuyên truyền và có chế tài xử lý để chống thất thu, đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh, nhưng dường như tình trạng mua hàng không lấy HÐ vẫn chưa giảm...