ĐT: 0939.923988
Thứ tư, 24-4-24 03:28:37
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Năm 2024: Ðổi mới, sáng tạo, bứt phá

Báo Cà Mau Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của tỉnh. Dự báo năm 2024, tỉnh Cà Mau có nhiều cơ hội và điều kiện để phục hồi, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, cần tập trung và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

 “Yếu tố con người vẫn là vấn đề then chốt của mọi việc, vì thế cần khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”, ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, chia sẻ về Chương trình hành động của UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt, hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội 2024.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ phải sang), kiểm tra tiến độ thi công cầu Gành Hào (xã Tân Thuận, huyện Ðầm Dơi) - điểm cuối trục lộ Ðông - Tây Cà Mau sang tỉnh Bạc Liêu.

- Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá những nội dung gì, thưa ông?

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt: Việc UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động ngay từ đầu năm là nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/12/2023 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 34/NQ-HÐND ngày 6/12/2023 của HÐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Chương trình hành động cụ thể hoá những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thành các nhiệm vụ, chương trình, đề án, phương án, giải pháp cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, phù hợp với thực tế; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bứt phá trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024. Chương trình hành động còn nhằm đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của UBND tỉnh đối với những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện. Ðồng thời, nêu cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.

- Mục tiêu của Chương trình hành động năm nay là gì?

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt: Từ thực tiễn và định hướng mang tầm nhìn trước những đổi thay của vùng, trong nước và biến động nhanh của thế giới, Cà Mau cần tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xác định công tác đầu tư, nhất là về giao thông sẽ mở đường phát triển, tỉnh thực hiện quyết liệt các công trình, dự án kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Cụ thể là việc nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh; đường ven biển qua địa bàn tỉnh Cà Mau; chuẩn bị triển khai tuyến cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi (sau khi được bổ sung quy hoạch); mời gọi đầu tư xây dựng Dự án cảng Hòn Khoai; thường xuyên theo dõi, phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, xã hội. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ðẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường hợp tác, liên kết vùng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 - Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, với tinh thần quán triệt sâu sắc theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, đâu là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành năm 2024?

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt: UBND tỉnh đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các định hướng phát triển của Trung ương và của tỉnh, trọng tâm là ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau. Về việc này, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Tập trung chuẩn bị tổng kết các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và xây dựng các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030; chủ động tham mưu chuẩn bị văn kiện đại hội Ðảng các cấp, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thứ hai, phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác, sử dụng hiệu quả các lợi thế của địa phương.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các chính sách. Bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách phát sinh, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn.

Thứ tư, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở; tăng cường phân cấp, phân quyền, cụ thể hoá trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, phát triển các lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thứ sáu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác thông tin, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

- Ðể hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đâu là vấn đề ưu tiên?

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt: Trước nhất, tỉnh ưu tiên cho việc thực hiện các đột phá chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, chủ động, quyết liệt cải cách hành chỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống đường cao tốc, cảng hàng không, bến cảng, hạ tầng đô thị.

Cần tập trung triển khai thực hiện ngay Quy hoạch tỉnh; thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo...

- Xin cảm ơn ông!

 

Trần Nguyên thực hiện

 

Liên kết sản xuất, đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Ông Trần Hoàng Lạc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, cho rằng, Ngọc Hiển là địa phương có thế mạnh về biển, nuôi thuỷ sản, là nơi cung cấp các nguyên liệu chế biến các mặt hàng thuỷ sản phục vụ xuất khẩu quan trọng của tỉnh Cà Mau và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, trong phát triển kinh tế, huyện luôn khuyến khích các hộ dân liên kết sản xuất; các doanh nghiệp, công ty... phát huy thế mạnh, để tạo ra nhiều sản phẩm OCOP của địa phương đủ sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực cho huyện phát triển nhanh, bền vững.

Ðồng lòng thực hiện Chỉ thị 17

Huyện Phú Tân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU của Tỉnh uỷ (Chỉ thị 17) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao ý thức của cán bộ và Nhân dân.

Tín dụng chính sách - Ðồng hành phát triển kinh tế

Ông Trần Phương Nam, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cái Nước, cho biết, nhằm triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, NHCSXH huyện luôn phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương; các phòng, ban, ngành và các tổ chức hội, đoàn thể nhận uỷ thác. Từ đó, đã tác động tích cực đến nhận thức của cấp uỷ, chính quyền. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc trách nhiệm hơn, nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn...

Cùng nhau vươn lên

Ðể tạo việc làm, sinh kế cho phụ nữ nông thôn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện U Minh có những mô hình hay, hiệu quả, giúp tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo.

Thị trấn biển không còn nhộn nhịp

Thị trấn Cái Ðôi Vàm (huyện Phú Tân) được xem là “thủ phủ” tỉnh Cà Mau về con cá khoai, và cá khoai Cái Ðôi Vàm đã được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu tập thể từ nhiều năm nay. Thế nhưng, hơn 2 năm trở lại đây, trên vùng biển Cà Mau, nguồn cá khoai cạn kiệt, những người làm nghề sản xuất sản phẩm từ con cá khoai bắt buộc phải nhập nguyên liệu từ các nước khác để “giữ nghề”, với niềm hy vọng những chuyến biển sau, thuyền sẽ đầy ắp cá khoai về bến...

Chỉnh trang đô thị Năm Căn

Những năm qua, thị trấn Năm Căn đã tranh thủ mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh của người dân; đặc biệt là hướng đến mục tiêu xây dựng thị trấn Năm Căn đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm nay.

Phát triển gắn với bảo tồn

Cà Mau có nhiều sản vật có giá trị về văn hoá lẫn kinh tế, tên tuổi vốn gắn liền với vùng đất cực Nam từ rất lâu đời. Làm thế nào để bảo tồn và phát huy những giá trị ấy, mang lại nguồn lợi kinh tế cho người dân, là một câu chuyện cần bàn.

Khát vọng kinh tế xanh

Sẵn sàng chuyển đổi sang các phương thức sản xuất nhằm tái tạo và phục hồi thiên nhiên là mục tiêu mà Việt Nam, trong đó có Cà Mau, hành động với quyết tâm chính trị cao nhất, từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đến lĩnh vực công nghiệp.

Bảo vệ hoa màu mùa khô hạn

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến việc trồng trọt của người dân trên địa bàn. Trước tình hình thời tiết bất lợi này, nông dân huyện Thới Bình đã và đang chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ cây trồng, nhất là hoa màu.

Cực công nhưng thu nhập cao

Dù trong thời điểm mùa khô hạn, thiếu nước tưới nhưng nhiều hộ dân ở huyện Trần Văn Thời vẫn duy trì nghề trồng hoa màu. Hiện tại, giá các loại hoa màu tăng từ 20-50%, thậm chí một số loại được thương lái thu mua với giá gấp đôi so với trước nên bà con có thu nhập khá cao.